Category: Mikroekonomi

Cilat janë tri rastet e të ardhurave të shkallës? 0

Cilat janë tri rastet e të ardhurave të shkallës?

Tri rastet e të ardhurave të shkallës janë: a) të ardhurat konstante të shkallës (rasti kur ndryshimet përpjestimore në të gjithë inputet çojnë në një rritje në të njejtin përpjestim në prodhim); b) të...

Qka paraqesin të ardhurat e shkallës? 0

Qka paraqesin të ardhurat e shkallës?

Të ardhurat e shkallës paraqesin reagueshmërinë e produktit total kur të gjitha inputet rriten në të njejtin përpjestim.

Qka thotë ligji i të ardhurave zbritëse? 0

Qka thotë ligji i të ardhurave zbritëse?

Ligji i të ardhurave zbritëse thotë se nëse ndaj një sasie të dhënë të faktorit të fiksuar shtohen njësi të njëpasnjëshme të një faktori të ndryshueshëm të prodhimit, produkti marxhinal dhe ai mesatar i...

Qka thote ligji i te ardhurave zbritese? 0

Qka thote ligji i te ardhurave zbritese?

Ligji i të ardhurave zbritëse thotë se nëse ndaj një sasie të dhënë të faktorit të fiksuar shtohen njësi të njëpasnjëshme të një faktori të ndryshueshëm të prodhimit, produkti marxhinal dhe ai mesatar i...

Qka paraqesin te ardhurat e shkalles? 0

Qka paraqesin te ardhurat e shkalles?

Të ardhurat e shkallës paraqesin reagueshmërinë e produktit total kur të gjitha inputet rriten në të njejtin përpjestim.

Si llogaritet produkti marxhinal i punes? 0

Si llogaritet produkti marxhinal i punes?

Produkti marxhinal i punës mund të llogaritet duke matur pjerrësinë e tangentes së hequr në pikën përkatëse të kurbës së produktit total. Raporti i produktit marxhinal mat pjerrësinë e kurbës së produktit total. Psh....

Qka paraqet funksioni i prodhimit ? 0

Qka paraqet funksioni i prodhimit ?

Funksioni i prodhimit shpreh lidhjen midis sasisë së inputeve të përdorura dhe produktit të prodhuar. Analitikisht kjo lidhje jepet nga ekaucioni: Q = f (K, L), i cili tregon se madhësia e produkit (Q)...

Qka eshte bilanci i firmes ? 0

Qka eshte bilanci i firmes ?

Bilanci i firmës paraqet gjendjen financiare të saj në një moment kohe. Bilanci i firmës mund të jetë aktiv, ku paraqet mjetet që janë në përdorim të firmës dhe pasiv, ku paraqet burimet e...