Category: Gjeografi

Oazat 0

Oazat

Oaza është vend pak i ulët ose gropë e cektë me ujë dhe me gjelbrim në shkretirë. Oazat krijohen nën ndikimin e erës, e cila me fuqinë e vet mekanike – fryrjen, vende-vende në...

Izobaret 0

Izobaret

Izobare (gre. isos – i njejt dhe gre. baros – peshë) është vija e cila në hartën gjeografike bashkon ( lidhë) pikat me shtypje të njejt atmosferike.

Izohipsa 0

Izohipsa

Izohipsa (gre. isos = i njejt, hypsos = lartësia) janë vijat e lakuara të cilat në hartat gjeografike lidhin vendet me lartësi të njejt mbidetare .

Humnera 0

Humnera

Humnera është një zbraztësirë në viset e relievit karstik. Humnerat hulumtohen nga teknikët specialist të spelologëve në të cilat për të hulumrtuar shfrytëzohen litarët spelologjik, dhe mjete tjera speciale.