Category: Filozofi

Qka eshte Informacioni? 0

Qka eshte Informacioni?

Informacion (lat. informatio = formim; arsimim; lajm-ërim; njoftim; sqarim) quhet lajmi, d.m.th. dituria, e përçuar e sistemit të shenjave të çfarëdo lloji. Në përgjithësi informacion është çfarëdo lloj lajmi apo tregimi, çfarëdo bashkënjësim (komunikim)...

Qka eshte Estetika? 0

Qka eshte Estetika?

Estetika (nga greqishtja: αἰσθητική – esthitiki = ndijim, shqisim) është disiplinë filozofike që merret me natyrën dhe shprehjen e së bukurës në art. Ajo quhet edhe teori e vlerësimit apo aksiologji e cila studion...

Qka eshte Egoizmi? 0

Qka eshte Egoizmi?

Egoizmi ose vesi i quajtur (vetjak/e) janë tendencat e kundërvënies së egoizmit dhe altruizmit, sikur që bëjmë me natën e ditën apo me të mirën dhe të keqen qëndrojnë vetëm nëse flasim për një...

Qka eshte Dukuria? 0

Qka eshte Dukuria?

Dukuria (greq. “φαινόμενο”, fenomeno – duket, shfaqet, shihet) është një ngjarje e vëzhgueshme me anë të shqisave, kryesisht diçka e veçantë dhe e rrallë.

Qka eshte Dogmatizmi? 0

Qka eshte Dogmatizmi?

Dogmatizmi – “Dogmatizëm” vjen nga greqishtja e vjetër me rrënjë “dogma”, “dogmatos” (mendim, gjykim, vendim). Në filozofi, me termin dogmatizëm shihet pranimi verbërisht i një doktrine, pa marrë parasysh kushtet konkrete të zbatimit të...

Qka eshte Dualizmi? 0

Qka eshte Dualizmi?

Dualizmi – Dualizëm (lat. dyjës) Filozofi: Doktrinë filozofike, e cila pohon se bota e të gjitha dukuritë e kanë burimin e tyre te dy baza fillestare të pavarura që mohojnë njëra-tjetrën (materia dhe ideja,...

Qka eshte Ateizmi? 0

Qka eshte Ateizmi?

Ateizmi është shprehimisht mohimi i të qënies së një “perëndie” ose shumë “perëndive” apo të një “krijese hyjnore” në përgjithësi. Kjo fjalë rrjedh nga greqishtja (átheos – α θ ε ος) dhe d.m.th. fjalë...

Qka eshte Arsyeja? 0

Qka eshte Arsyeja?

Arsyeja (greq. λογική, logiki dhe lat. ratio) në filozofi është aftësia ose ecuria nëpërmjet së cilës vetëm qeniet njerëzore ushtrojnë mendimin, kryesisht atë abstrakt (të nxjerrë) në lidhje me botën dhe kuptimin e saj,...

Qka eshte Filozofia? 0

Qka eshte Filozofia?

Filozofia merret me problemet e përgjithshme dhe fundamentale rreth çështjeve si ekzistenca, dituria, e vërteta, bukuria, ligji, drejtësia, vlefshmëria, mendja, dhe gjuha. Filozofia dallohet nga mënyrat e tjera të zgjidhjes së këtyre problemeve (siç...