Category: Ekonomi

Qka paraqet kostoja oportune? 0

Qka paraqet kostoja oportune?

Rrallësia e burimeve dhe domosdoshmëria e zgjedhjes paraqet koston oportune. Në rast të burimeve të kufizuara njerëzit janë të detyruar të zgjedhin midis alternativave të ndryshme; pra zgjedhja gjithnjë është e shoqëruar me kosto...

Qka kuptojme me efiqence ekonomike? 0

Qka kuptojme me efiqence ekonomike?

Me efiçencë ekonomike do të kuptojmë atë gjendje të ekonomisë, në të cilën askush nuk mund të rritë mirëqënien e tij pa cënuar mirëqënien e dikujt tjetër.

Qka quajme rritje ekonomike? 0

Qka quajme rritje ekonomike?

Zgjerimi i qëndrueshëm i mundësive të prodhimit quhet rritje ekonomike. Rritja ekonomike kushtëzohet nga rritja e burimeve, d.m.th. e tokës, e kapitalit dhe e punës, ose nga përmirësimi cilësor i tyre.

0

Qka paraqet kufiri i mundesive te prodhimit?

Kufiri i mundësive të prodhimit shpreh kombinime të ndryshme të mallrave dhe shërbimeve që mund të prodhojë një vend gjatë një periudhe të dhënë kohe, duke përdorur të gjitha burimet në dispozicion dhe me...

Cilat janë tri rastet e të ardhurave të shkallës? 0

Cilat janë tri rastet e të ardhurave të shkallës?

Tri rastet e të ardhurave të shkallës janë: a) të ardhurat konstante të shkallës (rasti kur ndryshimet përpjestimore në të gjithë inputet çojnë në një rritje në të njejtin përpjestim në prodhim); b) të...

Qka paraqesin të ardhurat e shkallës? 0

Qka paraqesin të ardhurat e shkallës?

Të ardhurat e shkallës paraqesin reagueshmërinë e produktit total kur të gjitha inputet rriten në të njejtin përpjestim.

Qka thotë ligji i të ardhurave zbritëse? 0

Qka thotë ligji i të ardhurave zbritëse?

Ligji i të ardhurave zbritëse thotë se nëse ndaj një sasie të dhënë të faktorit të fiksuar shtohen njësi të njëpasnjëshme të një faktori të ndryshueshëm të prodhimit, produkti marxhinal dhe ai mesatar i...

Qka thote ligji i te ardhurave zbritese? 0

Qka thote ligji i te ardhurave zbritese?

Ligji i të ardhurave zbritëse thotë se nëse ndaj një sasie të dhënë të faktorit të fiksuar shtohen njësi të njëpasnjëshme të një faktori të ndryshueshëm të prodhimit, produkti marxhinal dhe ai mesatar i...

Qka paraqesin te ardhurat e shkalles? 0

Qka paraqesin te ardhurat e shkalles?

Të ardhurat e shkallës paraqesin reagueshmërinë e produktit total kur të gjitha inputet rriten në të njejtin përpjestim.